برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفایی

با موضوع: سرطان_سینه

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفایی

با موضوع: جراحی های چاقی

برنامه تلویزیونی دکتر حمید رضا وفایی

با موضوع: جراحی کبد